Ruimtelijke Ordening

Ontwerp van algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

De gemeenteraad stelde op 26 juni 2017 het ontwerp van de algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening definitief vast. De verordening moet nog worden goedgekeurd/bekrachtigd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. U kunt voor meer info ook terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening, via 02 755 22 60 of ruimtelijkeordening@kortenberg.be.

Financiële tegemoetkoming onder de vorm van een korting op de onroerende voorheffing

De gemeente Kortenberg kent sinds een aantal jaren een stijgende aantrekkingskracht als woonplaats met stijgende vastgoedprijzen tot gevolg. Hierdoor wordt het voor de mensen uit eigen streek zelf steeds moeilijker om een woning of appartement te aan te kopen in de buurt waar zij opgroeiden. Het gemeentebestuur wenst gezinnen in Kortenberg te stimuleren om een eigen woning te verwerven door de aankoop van een bestaande woning, zijnde een eengezinswoning of een appartement, en zal daarom een financiële tegemoetkoming geven aan (jonge) gezinnen die een enige woning verwerven en dit door het enkele jaren ristorneren van een gedeelte van de onroerende voorheffing.  Personen die woning vanaf 1 januari 2017 hebben verworven, komen in aanmerking voor het verkrijgen van deze financiële tegemoetkoming onder de vorm van een ristorno van een gedeelte van de onroerende voorheffing, en dit binnen perken van de jaarlijks op de gemeentelijke begroting uitgetrokken en goedgekeurde kredieten.

Indien u aan de voorwaarden van deze premie voldoet, kan u gedurende 3 opeenvolgende jaren wordt 75% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald, met een maximale financiële tegemoetkoming van € 1.000,00 per jaar. De financiële tegemoetkoming wordt 3 maanden na de toekenning uitbetaald.

Beide partners gelden samen als aanvragers van de financiële tegemoetkoming. Als de gemeente de financiële tegemoetkoming toekent, ontvangen ze deze  financiële tegemoetkoming samen. Voor één aankoop kan slechts één financiële tegemoetkoming worden verleend, ook al voldoen beide partners aan de voorwaarden.

U dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

Persoongebonden voorwaarden

1)      De aanvrager dient een natuurlijk persoon te zijn;

2)      De aanvrager dient meerderjarig te zijn;

3)      De aanvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister

4)      U dient de lokale binding aan te tonen. Deze kan bestaan uit een:

Maatschappelijke binding: U woont sinds uw geboorte of u kan  aantonen dat u 10 jaar  in het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven woont;

Socioculturele binding: U of uw kinderen volgen onderwijs in een school erkend door de Vlaamse overheid of de kandidaat is in het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven of u bent lid van een socioculturele instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse overheid.

Economische binding: U oefent in het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven ter plaatse hoofdzakelijk en langdurig uw job uit.

5)      U dient voldoende kennis van het Nederlands te hebben dat aantoont dat deel te nemen aan het sociale leven van de gemeente, dit is niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

6)      U dient aan de maximale inkomensvoorwaarden die werden vastgesteld door Vlabinvest zoals bepaald in artikel 3, §2 van ‘Provinciaal reglement betreffende de werking en het beheer van het Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant – Vlabinvest APB’. Deze maximale inkomensvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd via Aanvraagformulier ‘financiële  tegemoetkoming ristorno van een gedeelte op de onroerende voorheffing dat u op de website of aan het onthaal van het gemeentebestuur kan verkrijgen. U dient bij deze aanvraag de volgende documenten toe te voegen:

 • Een kopie van de identiteitskaarten van de aanvragers;
 • Het aanslagbiljet personenbelasting van de inkomsten van het derde jaar vóór het jaar waarin de verwervingsakte getekend werd. Met andere woorden, voor verwervingsakten die dateren uit 2017 wordt er gekeken naar het aanslagbiljet personenbelasting van de inkomsten van 2014; voor verwervingsakten uit 2018 naar de inkomsten van 2015, enzovoort…;
 • Een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing;
 • Een attest van de ontvanger van de registratierechten met een overzicht van de onroerende goederen die eigendom zijn van de aanvragers;
 • De bewijzen betreffende de taalkennis
 • Een kopie van de verwervingsakte = authentieke (notariële) akte
 • Een bewijs van gezinssamenstelling met woonst met historiek. U kunt dit opvragen bij de dienst “Burgerzaken” van de gemeente waar u op dit moment gedomicilieerd

Ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over parkeervoorzieningen

De gemeenteraad stelde op 8 mei 2017 het aangepaste ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over parkeervoorzieningen definitief vast. De verordening moet nog worden goedgekeurd/bekrachtigd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en het besluit wordt pas van kracht nadat de stedenbouwkundige verordening in kwestie gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. U kunt voor meer info ook terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening, via 02 755 22 60 of ruimtelijkeordening@kortenberg.be.

Digitale bouwaanvraag verplicht vanaf 23 februari 2017

Vanaf 23 februari 2017 is het verplicht voor professionelen om de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning digitaal in te dienen. Iedereen die met een architect werkt, zal dus een digitale bouwaanvraag moeten indienen. Wie niet met een architect werkt, mag zijn aanvraag ook digitaal indienen, maar dit is niet verplicht.
Een digitale bouwaanvraag indienen kan via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. 

 Voordelen van een digitale bouwaanvraag:

 • De digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning zullen het papierwerk bij zowel de aanvrager als de gemeente sterk verminderen.
 • U hoeft dezelfde informatie nog slechts één keer te geven. U moet uw dossier niet meer in meerdere exemplaren indienen.
 • U kunt op elk moment van de dag uw aanvraag indienen en niet meer enkel tijdens de openingsuren van de gemeentedienstendiensten.
 • Via het digitaal loket kunt u uw aanvraag continu raadplegen en opvolgen.
 • Ook de beslissing verloopt digitaal.

Hoe werkt het?
Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een eID-kaartlezer of over een token. Extra software is niet vereist.

Loketten Milieu/Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening samengevoegd vanaf 14/11/2016

Logo gemeente Kortenberg

Vanaf 14 november 2016 worden de twee aparte loketten van Milieu/Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening samengevoegd tot één loket. Dit betekent dat u voortaan met al uw vragen over zowel Milieu als Ruimtelijke Ordening aan één loket terechtkunt. Het loket van Milieu wordt gesloten. Het bestaande loket van Ruimtelijke Ordening blijft behouden en zal worden uitgebreid met het loket van Milieu. De dienstverlening blijft uiteraard behouden en ongewijzigd.

Een digitale bouwaanvraag? Vanaf 07/11/2016 ook in Kortenberg!

www.omgevingsloket.be

Vanaf 7 november 2016 is het ook in Kortenberg mogelijk om een Digitale Bouwaanvraag in te dienen. Hierdoor kunt u als bouwer eenvoudiger, sneller en transparanter de nodige vergunningen bekomen. 

Sneller, eenvoudiger, transparanter

Wie vandaag bouwt, moet zijn dossier op papier indienen. Gedurende het hele vergunningsproces komen er documenten en bijlages bij en legt het dossier fysiek een lange weg af. Daar komt dus verandering in. De digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt die procedure, die verloopt via een centraal uitwisselingsplatform dat zowel behandelende als adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Alle betrokken instanties hebben inzage en kunnen online hun advies verstrekken of vragen formuleren.

De voordelen op een rijtje

 • U kunt uw dossier opvolgen wanneer u wilt, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. U hoeft dus niet langer diverse diensten af te schuimen binnen de voorziene openingsuren om uw aanvraag in orde te kunnen brengen.
 • U kunt uw dossier opvolgen van waar u wilt, ook vanuit uw zetel thuis.
 • U kunt op elk moment de status van uw dossier nakijken. Zo weet u altijd in welke fase uw dossier zich bevindt. Ook de uiteindelijke beslissing verloopt digitaal. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht via e-mail.
 • Dezelfde informatie wordt slechts één keer opgevraagd en in een centrale bron bewaard. Daardoor moet de aanvrager geen informatie aanleveren die al bij de overheid beschikbaar is. Gedaan met dubbel werk. Ook kopieën maken van uw dossier voor verschillende instanties is verleden tijd.
 • Aanvragers, architecten en lokale besturen besparen tijd en geld door digitaal te werken. 

Hoe werkt het?

U surft naar www.omgevingsloket.be, het digitaal platform van de Vlaamse overheid, met uw elektronische identiteitskaart. Een helpdesk beantwoordt eventuele vragen.

In dit filmpje wordt stap voor stap uitgelegd hoe u digitaal uw bouwaanvraag indient.

Infoavond Decreet Onroerend Erfgoed en opmaak Beheersplan Engerstraat op 07/11/2016

Villa Jacobs Engerstraat Erps-Kwerps

Kenmerkend voor de gemeente Kortenberg zijn de villa’s en kastelen die op het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw in uiteenlopende stijlen werden opgetrokken. In de Engerstraat in Kortenberg bevindt zich een zeldzaam en markant geheel van 13 eclectische villa's en één dorpswoning die opgetrokken werden als residentiële tweede verblijfplaats door de adel, de burgerij en de dorpsnotabelen vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw. Deze villa’s zijn omgeven door parkachtige tuinen met vaak bijzondere tuinontwerpen en waardevolle bomen. De Engerstaat is dan ook één van de mooiste straten van Kortenberg.

De straat is een bijzonder representatief voorbeeld van de toenmalige rijke wooncultuur van adel en gegoede burgerij.Het licht kronkelend tracé van de historische Engerstraat met zijn verschillende straatperspectieven speelt eveneens een cruciale rol in de perceptie van deze waardevolle straat.

Omwille van deze historische en sociaal-culturele waarde werd op 30 september 2013 de Engerstraat door de Vlaamse Regering via een Ministerieel Besluit als beschermd dorpsgezicht goedgekeurd.

Het behoud van de villa’s lijkt vrij logisch, maar blijkt in de praktijk toch minder eenvoudig uit te voeren. Vaak zijn veranderingen noodzakelijk om de villawoningen aan te passen aan het hedendaagse wooncomfort of een andere functie dan het wonen. Soms wordt gevraagd om de villa’s of de gronden verder op te delen om meer wooneenheden te realiseren. Om de toekomst van de villa’s in de Engerstraat te waarborgen moeten we behalve naar het behoud ervan ook op zoek gaan naar mogelijke flexibiliteit die het investeren in een villa interessant kan maken.

Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op langere termijn. Deze kunnen worden geconcretiseerd in een beheersplan: een document waarin onder meer wordt vastgelegd welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn.

Een beheersplan kan worden opgesteld voor alle onroerend erfgoed en voor erfgoedlandschappen. Het grote voordeel is dat men geen afzonderlijke toelating meer hoeft aan te vragen voor alle werken die in het plan worden vrijgesteld. Bij beschermde goederen en erfgoedlandschappen heeft men verder recht op financiële steun - meer info hierover op www.onroerenderfgoed.be (Premies). Voor de opmaak van het plan kunt u een onderzoekspremie krijgen. Voor de uitvoering van werkzaamheden, beheersmaatregelen of diensten uit een goedgekeurd beheersplan mag u bovendien een erfgoedpremie aanvragen als het gaat over een beschermd goed of een erfgoedlandschap.

Om tegemoet te komen aan de vragen van de burgers in verband met de opmaak van een dergelijk plan, wordt een infoavond georganiseerd door de provinciale dienst van het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze infoavond vindt plaats op maandag 7 november om 18 u. in de Cultuurzaal in OC Berkenhof.

Als u aanwezig wenst te zijn, schrijf u dan in via ruimtelijkeordening@kortenberg.be of 02 755 22 62.

Omgevingsanalyse

De gemeente is ongeveer twee jaar geleden gestart met de opmaak van een omgevingsanalyse voor het grondgebied van Kortenberg. Hiervoor werd het stedenbouwkundig studiebureau BRUT in samenwerking met de landschapsarchitecten van LAND aangesteld. De bedoeling van de omgevingsanalyse is om de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente in goede banen te leiden en ze te kaderen binnen een duidelijke toekomstvisie.

Dit document is het resultaat van het ontwerpend onderzoek in de 2e fase van de opmaak van de omgevingsanalyse van Kortenberg. In de eerste fase is het bureau gestart met een analyse. Het resultaat hiervan was een uitgebreide kaartenbundel. Na deze analysefase hebben ze een inspraakwandeling georganiseerd met bewoners en stakeholders, langsheen de belangrijkste plekken in Kortenberg. Deelnemers konden op formulieren een eigen synthese van de aanknopingspunten en werkpunten voor Kortenberg maken. Hieruit is heel wat informatie gekomen. Deze informatie hebben ze samengevat en op kaart gezet. Samen met hun analyse vormde deze informatie de basis van het ontwerpend onderzoek.

Het ontwerpend onderzoek is opgedeeld in een aantal onderdelen. Het begint met de grote krachtlijnen. Dit is een synthese van de conclusies uit de analysefase en de algemene ambities die ze voor het territorium van Kortenberg formuleren.

Vervolgens volgen de plaatsspecifieke projecten. Dit zijn specifieke plekken waarvoor geïntegreerde structuurschetsen worden uitgewerkt. Dit zijn de 5 kernen enerzijds en een aantal strategische ontwikkelingszones en -sites anderzijds.

Daarna volgt het generiek beleid met de generieke thema’s. Dit zijn ruimtelijke situaties die zich op verscheidene plekken verspreid over het grondgebied van Kortenberg voordoen en waarvoor we algemene voorstellen uitwerken. Deze kunnen algemeen ingezet worden. Ze tonen dus geen standaardoplossingen, maar geven handvaten om tot een kwalitatief en verantwoord resultaat te komen. Dit doen ze aan de hand van een aantal toolboxen. Het generiek beleid behandelt zowel de bebouwde ruimte als de open ruimte.

U kunt als geïnteresseerde inwoner van onze gemeente een digitale versie van de omgevingsanalyse downloaden, deze bestaat uit 2 bundels: visie en ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid en beeldkwaliteit publieke ruimte

Beeldkwaliteit publieke ruimte
Visie en ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid - deel 1
Visie en ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid - deel 2
Visie en ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid - deel 3
Visie en ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid - deel 4
Visie en ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid - deel 5
Visie en ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid - deel 6

RUP Vierhuizen 'on hold'

Het college van burgemeester en schepenen van Kortenberg heeft, naar aanleiding van de 145 bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend omtrent het ontwerp-RUP Vierhuizen, het dossier ‘on hold’ gezet.

Het college wil hiermee aantonen dat het de opmerkingen van de inwoners ter harte neemt.

Met het RUP Vierhuizen wil de gemeente zorgen voor meer betaalbare woningen en bouwgronden om te vermijden dat jongeren uit onze gemeente bij gebrek daaraan moeten verhuizen.

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) heeft alle bezwaarschriften in verband met de ruimtelijke inplanting besproken en de meeste ook weerlegd. De GECORO formuleerde wel drie eindadviezen omtrent de volgende thema’s: dat de communicatie rond het project intensiever mag zijn en dat er oplossingen moeten worden uitgewerkt voor de gevolgen van het project op enerzijds de waterbeheersing en anderzijds de mobiliteit in het projectgebied.

Hoewel de GECORO alleen bevoegd is voor aspecten inzake ruimtelijke ordening en niet voor de aspecten die in de eindadviezen aan bod komen, besliste het bestuur toch om het project tijdelijk on hold te zetten omdat deze bekommernissen ook al duidelijk waren gebleken tijdens vroegere, rechtstreekse contactmomenten met omwonenden en inwoners.  Het gemeentebestuur wil nu eerst een duidelijk en overtuigend antwoord formuleren op de bezwaren en zo een breder en steviger draagvlak creëren voor de verdere ontwikkeling van dit project. Wanneer dat antwoord klaar is en hierover duidelijk gecommuniceerd is, kan een nieuw openbaar onderzoek volgen.

Bekijk de behandeling door de GECORO van bezwaren en adviezen in verband met het RUP Vierhuizen.

Woonproject Ter Gessel

Liggingsplan van woonrpoject Ter Gessel in Meerbeek

De gemeente Kortenberg en de intergemeentelijke vereniging Interleuven ontwikkelen in de deelgemeente Meerbeek het woonproject Ter Gessel. De verkaveling bestaat in totaal uit 22 woningen en kavels. Het is een mix van sociale huurwoningen (2 voor halfopen en 6 voor gesloten bebouwing), 6 middelgrote bouwkavels in halfopen bebouwing en 8 bescheiden (5 halfopen en 3 gesloten) kavels.

Historiek

Het woonuitbreidingsgebied Ter Gessel, gelegen in Meerbeek aan de Alfons Dewitstraat, is ongeveer 6ha25 groot en is gedeeltelijk bezet door bebouwing. Begin jaren ’70 werd een deel van dit gebied reeds ontwikkeld in de vorm van sociale kavels door de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging Interleuven. Recent werd een volgend deel gerealiseerd.

Het onbebouwde deel van het woonuitbreidingsgebied ‘Ter Gessel’ wordt door de gemeente Kortenberg gezien als een belangrijke plek om bij te dragen tot het behalen van het Bindend Sociaal Objectief uit het decreet Grond- en Pandenbeleid (DGPB) en het sociale wonen in haar gemeente uit te breiden. Tegelijk wil de gemeente ook een aanbod aan betaalbare kavels voorzien. De vraag van de jonge Kortenbergse bevolkingsgroep, die uit de boot valt om een sociale woning te kunnen kopen of huren en evenmin terecht kan op de privémarkt omwille van de zeer hoge grondprijzen, is immers erg groot. De deelkern Meerbeek zal dus op korte termijn, naast sociale huur- en koopwoningen, ook betaalbare kavels kunnen aanbieden. Op lange termijn wil Kortenberg het volledige woonuitbreidingsgebied aanwenden voor een gelijkaardige mix.

Stedenbouwkundig ontwerp

Zoals reeds aangegeven, is dit woonproject een eerste stap voor een verdere ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied Ter Gessel. Het stedenbouwkundig ontwerp is dan ook opgevat als een totaal concept voor het ganse woonuitbreidingsgebied, zodat de kwalitatieve ontwikkeling van het geheel mogelijk blijft.

Om tot een morfologisch geheel te komen, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aard van de reeds bestaande bebouwing aan de randen van het gebied, met de bouwhoogte en de grootte van de bouwvolumes in de omliggende straten. Voor het bekomen van een grotere densiteit in bebouwing wordt vooral gewerkt met halfopen bebouwing. Er wordt gestreefd naar het aanbieden van een divers pakket aan kavels voor eengezinswoningen voor kleine en middelgrote gezinnen. Ook nieuwe typologieën kunnen aan bod komen.

De straten in de wijk worden, rekening houdend met het wegprofiel van de omliggende straten, ingericht als woonerfstraten (met voetpad, zonder fietspad), waar een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt.

Het woonproject is gelegen in waterrijk gebied maar er wordt voldoende buffering voorzien onder de wegenis om wateroverlast te voorkomen. Ook gebeurt de regenwaterafvoer gescheiden van de afvalwaterlozing. Afvalwater wordt gescheiden afgevoerd via een stelsel van rioleringsbuizen dat aansluit op het reeds bestaande systeem in de omliggende straten.

Ter Gessel inrichtingsplan met laatste beschikbare bescheiden kavel voor gesloten bebouwing

Bescheiden kavels, middelgrote kavels en sociale woningen

Het woonproject biedt een mix van sociale woningen, bescheiden kavels en middelgrote kavels. Het inrichtingsplan kunt u hiernaast bekijken.

Sociale woningen

De sociale woningen worden ontwikkeld en beheerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn Huis. Meer info kunt u verkrijgen bij Elk zijn Huis (Lindeboomstraat 116 in 3080 Tervuren, 02 766 01 70, www.elkzijnhuis.be).

Bescheiden kavels

De 8 bescheiden kavels zijn tussen 2a 30ca en 4a groot. 5 van deze kavels zijn bestemd voor halfopen bebouwing, 3 voor gesloten bebouwing.

Hiervan is momenteel nog 1 kavel voor gesloten bebouwing te koop. De verkoopprijs van deze bescheiden kavel bedraagt € 35.090,00.

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van deze bescheiden kavel, dient u te voldoen aan een inkomens-, een eigendoms- en een leeftijdsvoorwaarde. Bovendien dient u een voldoende band met de gemeente Kortenberg te hebben. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Middelgrote kavels

De 6 middelgrote kavels hebben een maximale oppervlakte van 5a. Zij zijn bestemd voor halfopen bebouwing. Al deze kavels zijn ondertussen verkocht.

Bij de bouw van de woningen moeten een aantal verkavelingsvoorschriften gerespecteerd worden, waaronder:

 • maximale bouwdiepte van 12m;
 • plat dak;
 • garage in het hoofdgebouw;
 • laag E-peil.

De verkavelingsvoorschriften voor het bebouwen van de bescheiden en de middelgrote kavels kunt u hier downloaden.

Indien gewenst, begeleidt Interleuven de kopers op het vlak van duurzaam bouwen met als doel om de woningen zo energie-efficiënt mogelijk te maken binnen het beschikbare budget.

 

Oproep

Wenst u zich kandidaat te stellen voor de bescheiden kavel die nog te koop is, richt dan uw kandidatuur, VANAF maandag 8 SEPTEMBER 2014, per aangetekend schrijven aan Interleuven (t.a.v. Marc De Neef), Brouwersstraat 6 in 3000 Leuven. De uiterste inschrijvingsdatum is woensdag 8 OKTOBER 2014.

De POSTSTEMPEL op het aangetekend schrijven bepaalt de prioriteitsvolgorde voor toewijzing. 

Contactpersoon
MARC DE NEEF
Brouwersstraat 6, 3000 Leuven
telefoon: 016 28 42 62 
gsm: 0495 53 84 47
e-mail Marc De Neef
www.interleuven.be

RUP Vierhuizen

Tijdens de gemeenteraad van 10 maart 2014 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vierhuizen voorlopig vastgesteld. Hieronder kunt u de documenten raadplegen die door de gemeenteraad werden goedgekeurd. 

Deel I toelichtingsnota RUP Vierhuizen
Deel II grafisch luik RUP Vierhuizen
Deel III voorschriften RUP Vierhuizen
Grafisch plan RUP Vierhuizen (pdf)
Onteigeningsplan RUP Vierhuizen
Bijlage I screeningsnota plan MER deel I, II, III RUP Vierhuizen
Advies Aquafin

Veelgestelde vragen over het RUP Vierhuizen

Waarom wil het gemeentebestuur het RUP Vierhuizen realiseren?
In Kortenberg is er momenteel een groot gebrek aan betaalbare bouwgronden en woningen. Dat houdt in dat vele jonge mensen niet in onze gemeente kunnen blijven wonen en moeten uitwijken naar andere streken in de provincie of zelfs daarbuiten. In het beleidsprogramma van de gemeente Kortenberg wordt er uitdrukkelijk voor gekozen om betaalbaar wonen mogelijk te maken. In het gebied dat begrensd wordt door de Hoogveldstraat, de Vierhuizenstraat, de Vogelenzangstraat, de Achterenbergstraat en de Sterrebeeksesteenweg, is er een zone van afgerond 20 ha. woonuitbreidingsgebied, waar initiatieven genomen kunnen worden inzake betaalbaar wonen. Het gemeentebestuur wil daarvoor samenwerken met VLABINVEST, de Vlaams-Brabantse Investeringsmaatschappij, die overigens bereid is om hierin flink te investeren. Via het RUP Vierhuizen wordt het kader gecreëerd waarbinnen initiatieven voor betaalbaar wonen mogelijk worden. De bedoeling is om een goede sociale mix tot stand te brengen, met huur- en koopwoningen, met kavels en huizen, met afzonderlijke woningen en met groepswoningbouw. Daarnaast legt het RUP Vierhuizen voorwaarden op inzake waterbeheersing, mobiliteit, verbindingen voor zachte weggebruikers, groenzones en types van bewoning. Via dit RUP Vierhuizen kan het gemeentebestuur de enorme nood aan betaalbare kavels en woningen gefaseerd en volgens objectieve criteria (met o.m. voorrang voor mensen die een band hebben met de gemeente) helpen lenigen. 

Waarom wordt het negatief advies van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) niet gevolgd?
Het negatieve advies van de GECORO was bestemd voor de ‘plenaire vergadering’. Dat is een overlegforum met alle bevoegde instanties dat samenkomt vooraleer een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De opmerkingen van de GECORO werden tijdens de plenaire vergadering wel degelijk besproken, samen met de (positieve) adviezen van andere instanties. De GECORO zal zich later nog moeten uitspreken over de suggesties en bezwaren die inwoners formuleren tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad zal met deze suggesties en bezwaren én met het advies van de GECORO rekening moeten houden bij de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan, door ze ofwel op te nemen ofwel ze gemotiveerd te weerleggen. 

Is er een waterstudie van Aquafin?
Het advies van Aquafin d.d. 15/10/2013 vindt u hierboven bij de documenten die door de gemeenteraad werden goedgekeurd op 10 maart 2014.
Om een negatieve impact op het watersysteem tot een minimum te beperken zullen er verschillende milderende maatregelen genomen worden in het RUP: voorzien van voldoende buffercapaciteit voor het hemelwater via grachten, vijvers en een uitbreiding van het bestaande bufferbekken, een beperking van ondergrondse constructies,...
Het is de bedoeling van het college van burgemeester en schepenen om deze terechte bekommernis van de omwonenden ter harte te nemen door zowel op korte als op middellange termijn maatregelen te treffen die de bestaande wateroverlast moeten tegengaan (uitbreiding van de huidige waterbufferingscapaciteit nog voor de eerste huizen in het projectgebied gebouwd worden) en die de gevolgen van de nieuwe bebouwing moeten opvangen (afstemmen van bijkomende buffercapaciteit op de nieuwe, bijkomende bebouwing). Daarnaast zal het gemeentebestuur, zodra het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastligt, de procedure starten om de gronden te verwerven die een verdubbeling van de capaciteit van het huidige wachtbekken moet mogelijk maken.

Zorgt dit RUP voor een mobiliteitsprobleem ?
Het gemeentelijk mobiliteitsplan geeft de beleidskeuze van de gemeente weer inzake mobiliteit.
In het kader van dit RUP werd een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgemaakt waarin de relatie van het plangebied met het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt toegelicht. Het MOBER is terug te vinden als bijlage van de plan-MER-screeningsnota (deel III).
De bedoeling van de mobiliteitsmaatregelen die in het RUP worden voorgesteld is helder: het sluipverkeer tijdens de spitsuren uit het centrum van de gemeente weren, door een systeem van nummerplaatherkenning, waarbij de bewoners van het hele binnengebied én andere inwoners die in dat binnengebied een bestemming hebben, wél zullen toegelaten worden en het sluipverkeer niet. De mobiliteitsmaatregel dient om de toegang tot de verkeersslagader die via de Achterenbergstraat naar het centrum van Kortenberg leidt, te doseren. Inwoners die een effectieve bestemming hebben in het centrum van Kortenberg, zullen van deze weg gebruik kunnen blijven maken, ook tijdens de spitsuren. Voor anderen zal de route gedurende een zeer beperkte periode van de werkdag (alleen tijdens de spits) niet toegankelijk zijn. 

Waarom wordt de Hoogveldstraat geknipt?
Door de Hoogveldstraat te knippen bakent men de woonzone af tegenover het landbouwgebied.
Dit concept staat beschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en is een krachtlijn die mee de gewenste ruimtelijke structuur bepaalt.
Bovendien zorgt deze knip ervoor dat de slimme, variabele regeling om het sluipverkeer uit de Achterenbergstraat en het centrum van Kortenberg te weren, niet ongedaan wordt gemaakt door een ongehinderde sluiproute van de Leuvensesteenweg naar de Sterrebeeksesteenweg via de Hoogveldstraat. Die straat is voor een dergelijke verkeersstroom overigens niet geschikt.
Deze holle weg die volgens de biologische waarderingskaart waardevol is vormt de overgang tussen het agrarische gebied in het oosten en het woonuitbreidingsgebied in het westen.
Het eenvormig beplanten van de talud zal deze holle weg ook versterken. 

Gaat de gemeente tuinen onteigenen?
Neen, enkel voor fase A en B en voor de uitbreiding van het bufferbekken zouden onteigeningen kunnen gebeuren (zie onteigeningsplan pag. 27 grafisch luik)
Voor de gronden van fase C wordt het woonuitbreidingsgebied niet omgezet naar wonen, enkel de zone waar de groene corridor is voorzien. Fase C kan ook enkel omgezet worden wanneer voldoende woonbehoefte is aangetoond.
Zoals het onteigeningsplan aantoont worden er geen tuinen onteigend langsheen de Vogelenzangstraat, Achterenbergstraat en de Sterrebeeksesteenweg. Dat onteigeningsplan maakt bindend en onverbrekelijk deel uit van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Ook een later gemeentebestuur kan op basis van dit onteigeningsplan dus niet tot onteigeningen overgaan. 

Waarom worden er zoveel woningen voorzien? Leidt deze maximale wooncapaciteit niet tot een verdere verstedelijking van Kortenberg?
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voorziet voor het buitengebied, dat Kortenberg is, een woningdichtheid van 15 woningen per hectare als een na te streven richtlijn.
Bij RUP Vierhuizen wordt deze woningdichtheid van 15 woningen per hectare over het totale projectgebied gehanteerd. Bovendien heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan veel aandacht voor groenvoorzieningen, voor open ruimte en voor wegverbindingen voor zachte weggebruikers.
Alhoewel het projectgebied momenteel voornamelijk bestaat uit onbebouwde ruimte, is de bestemming van de gronden nu ook al ‘woonuitbreidingsgebied’. Dat betekent dat deze gronden effectief onder bepaalde voorwaarden bestemd zijn voor bebouwing.
 
In fase A kunnen er maximum 72 nieuwe wooneenheden komen
In fase B kunnen er maximum 96 nieuwe wooneenheden komen         (na Fase A)
In Fase C kunnen er maximum 135 nieuwe wooneenheden komen      (na Fase B en woonbehoefte dient aangetoond te worden)
 
In Fase A zal Vlabinvest een mix van woningen en kavels realiseren in een verhouding van 50/50.
36 kavels zullen onder Vlabinvestnormen als bouwgronden worden vermarkt, op de andere 36 kavels bouwt Vlabinvest woningen.
Deze 36 woningen worden ook weer in een verhouding 50/50 vermarkt: een helft onder Vlabinvestvoorwaarden, de andere helft onder sociale voorwaarden.
Voor zowel de 18 woningen die onder Vlabinvestvoorwaarden worden aangeboden als voor de 18 woningen die onder sociale voorwaarden worden aangeboden geldt dat daarvoor een verhouding 50/50 huur- en koopwoningen wordt aangehouden.
In fase A zullen dus met andere woorden 9 huurwoningen en 9 koopwoningen onder Vlabinvestvoorwaarden en 9 huurwoningen en 9 koopwoningen onder sociale voorwaarden worden gerealiseerd.

Hebt u nog vragen?
Met verdere vragen kunt u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening, via ruimtelijkeordening@kortenberg.be of op het nummer 02 755 22 62.

Openbaar onderzoek

Het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) ‘Vierhuizen’, met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in de zitting van 10 maart 2014. 
Het openbaar onderzoek over het ontwerp van het RUP ‘Vierhuizen’ liep van 4 april tot en met 2 juni 2014. De bezwaren worden momenteel behandeld door de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening).

(Ver)bouwplannen? Leg ze voor aan de diefstalpreventieadviseur

Gaat u binnenkort bouwen of verbouwen? Dan is dit het ideale moment om te denken aan de inbraakbeveiliging van uw woning. Door een aantal maatregelen te integreren in uw bouwplannen, kan u de kans op een woninginbraak aanzienlijk verminderen. Omwille van budgettaire en esthetische redenen is het begin van uw bouwproces bovendien een ideaal moment om deze voorzieningen in te passen.

De diefstalpreventieadviseur van de politiezone Herent-Kortenberg (HerKo) geeft gratis en vrijblijvend advies op maat op basis van uw bouwplannen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:
- de algemene ligging en toegankelijkheid van uw woning en tuin
- de beveiliging van gevelelementen (bijvoorbeeld de keuze van degelijke sloten, ramen en deuren)
- de voor- en nadelen van een elektronisch alarm

Verbeterpunten worden gebundeld in een samenvattend rapport en u krijgt nog een aantal nuttige folders mee.

Wist u trouwens dat u als belastingsplichtige belastingsvermindering kan genieten voor de plaatsing van inbraakwerend materiaal?

Indien u meer informatie wenst of een afspraak wil maken, kan u steeds contact opnemen met onze diefstalpreventieadviseur via volgend telefoonnummer 016 85 34 00 (tijdens de kantooruren) of via het e-mailadres diefstalpreventieadviseur.

Contact

Dienst Ruimtelijke Ordening
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Telefoon: 02 755 22 60
Fax: 02 755 22 61
Een e-mail sturen naar de dienst Ruimtelijke Ordening

Waarvoor kunt u bij deze dienst terecht?

Het is mogelijk om buiten de normale openingsuren een afspraak te maken met de dienst ruimtelijke ordening.

 • Inkijken digitaal kadaster, digitaal gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijk structuurplan en omgevingsanalyse
 • Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen (plannen- en vergunningenregister)
 • Bouw- en uitbreidingsmogelijkheden voor woningen en bedrijven
 • Stedenbouwkundig attest
 • Planologisch attest (zonevreemde bedrijven)
 • Vergunningen
  • vergunning, melding of vrijstelling?
  • stedenbouwkundige vergunning (woningen, reclameborden, afsluitingen)
  • verkavelingsvergunning en verkavelingswijziging
  • kapvergunningen
  • terrein- en technische werken
  • splitsingen en verdelingen van gronden
  • openbare onderzoeken
  • bouwmisdrijven
 • Beschermde en geklasseerde gebouwen en monumenten
 • Inlichtingen  over rooilijnplannen, voetwegen en waterwegen
 • Spreekuur Woonloket van Woonwijzer Midden-Brabant voor vragen over huisvesting, Vlaamse Wooncode, leegstand, premies en subsidies
 • Toekenning huisnummers

Wie werkt er op de dienst Ruimtelijke Ordening?

Sally Scheerens
02 755 22 62

Dieter Hendrickx
02 755 22 63

Elien Minnoye
02 755 22 64

Marijke Laermans
02 755 22 66

Lien Beets
02 755 22 68

Openingsuren

De dienst Ruimtelijke Ordening is open op de volgende tijdstippen.

Het is mogelijk om buiten de normale openingsuren een afspraak te maken.

Maandag

Van 9 tot 12 u.

Dinsdag

Van 9 tot 12 u.

Woensdag

Van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Donderdag

Van 9 tot 12 u.

Vrijdag

Van 9 tot 12 u.

Zaterdag

Gesloten

Woonwijzer Kortenberg: gratis advies omtrent wonen

Sinds oktober 2010 werken vijf gemeenten uit Midden-Brabant samen in een intergemeentelijk woonproject, Woonwijzer Midden-Brabant. Deze vijf gemeenten zijn Kortenberg, Herent, Huldenberg, Tervuren en Zaventem. Sinds april 2016 maakt ook Overijse deel uit van Woonwijzer Midden-Brabant. Het project wordt gerealiseerd met de steun van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant en uitgevoerd door IGO Leuven. Eén van de doelstellingen van dit project is het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening omtrent wonen aan de inwoners van de deelnemende gemeenten. Daarom wordt in elke gemeente een loket opgericht dat de naam ‘Woonwijzer’ krijgt.

Bij het loket ‘Woonwijzer’ kunt u terecht voor gratis advies en informatie over:
• premies en fiscale voordelen omtrent (ver)bouwen, (ver)kopen en (ver)huren
• duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
• levenslang en aanpasbaar wonen
• kwaliteit en veiligheid van woningen
• betaalbaar wonen
• sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen

Hebt u vragen, wilt u advies of meer informatie over wonen in de breedste zin van het woord, neem dan contact op met Bruno Borremans, medewerker Woonwijzer. Tijdens de werkuren kunt u hem bereiken via e-mail of telefoon. Elke woensdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. is er spreekuur in het Administratief Centrum van Kortenberg.

Vaak zijn een aantal documenten noodzakelijk om uw vragen correct te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld een aanslagbiljet van de personenbelastingen, een uittreksel van het kadastraal inkomen van uw woning, … Neem daarom, vóór u naar een spreekuur komt, even contact op zodat u tijdens het spreekuur gemakkelijker kunt worden geholpen.

Meer info: Bruno Borremans, Medewerker Woonwijzer
0471 85 03 77 
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be

Woonwijzer banner